ถ้าอยากบวชเป็นพระที่ iMonastery ประเทศไทย ต้องทำอย่างไรบ้าง?

ในวิดิโอนี้ หลวงพี่ณรงค์ชัย ฐานชโย ท่านได้อธิบายถึงกระบวนการต่างๆ สำหรับชายผู้ที่ต้องการเข้ามาบวชเป็นพระนิกายเถรวาทในประเทศไทย อันประกอบไปด้วย การทดลองถือศีล8 กิจกรรมทางสงฆ์ต่างๆ การบวชนาค คำขานนาคในพิธีอุปสมบท รวมถึงการประกอบพิธีอุปสมบทเพื่อเข้าสู่เพศสมณะอย่างสมบูรณ์ และการฝึกจริยวัตรและประกอบกิจของสงฆ์ ณ iMONASTERY เชียงใหม่ ประเทศไทย