แนวคิด iMONASTERY

ที่พักสงฆ์นานาชาติเชียงใหม่ ก่อตั้งโดยมูลนิธิ พลเอก อาทิตย์-พรสรรค์ กำลังเอก จัดตั้งที่พักสงฆ์นานาชาติขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พํานักพักพิงชั่วคราวในการปฏิบัติธรรมและศึกษาธรรมะของพระภิกษุนานาชาติจากทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นที่พึ่งทางใจให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วย โดยเฉพาะในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลต่างๆทั้งการทําทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา

การก่อสร้างแบ่งออกเป็น  3 ระยะ

ระยะที่ 1 ประกอบด้วยโซนอบรมพระนานาชาติ โครงการ “Monk Life Project” เป็นโปรแกรมอุปสมบทพระภิกษุใหม่อบรม 30 วัน หลักสูตรการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยพระอาจารย์ผู้มีประสบการณ์  สถานที่ต่างๆภายในถูกออกแบบให้เหมาะกับชาวต่างประเทศโดยเฉพาะ

ระยะที่ 2 เป็นโซนปฏิบัติธรรมสำหรับฆราวาส  ภายใต้โครงการชื่อ “iRetreat Pa Pae” เป็นโครงการที่เปิดให้คนทั่วไปที่เป็นคนต่างชาติได้ใช้สถานที่นี้เป็นสถานที่ได้เรียนรู้การฝึกการนั่งสมาธิอย่างถูกวิธีโดยมีพระอาจารย์ผู้มีประสบการณ์   การสอนเป็นภาษาอังกฤษ เปิดบริการทั้งแบบกลุ่ม, บุคคลทั่วไป และครอบครัว สถานที่ประกอบด้วย อาคารสำหรับเจ้าหน้าที่โครงการอบรม iRetreat หอพักหญิง 20 เตียง ชาย 20 เตียง, ห้องปฏิบัติธรรม, ศาลาพระ, โรงรับประทานอาหาร, ลานระเบียงนั่งเล่น, ศาลาที่พักหญิง 43 หลัง ชาย 15 หลัง, อาคารห้องน้ำ 2 ชั้น (แยกชายหญิง), อาคารเล่นโยคะ, อาคารประชาสัมพันธ์, อาคารศูนย์สุขภาพ Wellness Centre, ฟาร์มออแกนิคผักปลอดสารพิษและสมุนไพร และ อาคารอบรมสัมมนาริมน้ำ

ระยะที่ 3  เป็นโซนสำหรับพระภิกษุที่บวชระยะยาว และพระภิกษุที่อยู่ต่อ

Message us