ที่พักสงฆ์นานาชาติ เชียงใหม่
ในอุปถัมภ์มูลนิธิพลเอกอาทิตย์ – พรสรรค์ กำลังเอก

214 หมู่ 2 บ้านปางมะกล้วย ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 ประเทศไทย

Email: info@monklife.info
Phone/WhatsApp : (+66) 8-2411-6699

แบบฟอร์ม ติดต่อเรา

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
ชื่อ – สกุล