วิสัยทัศน์

จากศรัทธาที่มั่นคงในพระพุทธศาสนาและความปรารถนาที่จะเห็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปักหลักมั่นคงและเผยแพร่ไปยังผู้คนทั่วโลกอย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่เป็นไปได้  พระอาจารย์ประพุทธ พุทฺธิพโล และโยมมารดา คุณพรสรรค์ กำลังเอก และมูลนิธิพลเอกอาทิตย์-พรสรรค์ กำลังเอก ได้เห็นความสำคัญของการอุปสมบทและอบรมพระภิกษุนานาชาติเพื่อสร้างพระแท้ผู้ที่จะสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระยะยาวได้อย่างแท้จริง

อย่างไรก็ดี เพื่อยกมาตรฐานของการฝึกอบรมพระภิกษุนานาชาติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีคุณภาพสูงขึ้น ไม่เพียงจำเป็นที่จะต้องมีทีมงานที่ดีและหลักสูตรที่ดีแต่จะต้องมีสถานที่ฝึกอบรมที่เหมาะสมสำหรับชาวต่างชาติ ที่ซึ่งไม่แออัด เงียบสงบ  เย็นสบายและร่มรื่นเป็นธรรมชาติ  และสอดคล้องกับหลักสูตรการพัฒนานิสัยและความดีสากล  ดังนั้นจึงได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาที่พักสงฆ์นานาชาติเชียงใหม่ (iMONASTERY) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 และเริ่มต้นใช้งานตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565   ภายใต้โครงการชีวิตพระ (Monk Life Project) พระภิกษุนานาชาติได้รับการฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสามารถรองรับพระภิกษุได้ ถึง 50 รูป    ประกอบด้วยกุฏิ 40 หลังสำหรับพระที่มาอบรม และ 20 หลังสำหรับพระทีมงาน  ห้องปฏิบัติธรรม   ห้องน้ำ  หอฉันภัตตาหาร  ครัว  ห้องสมุด และสำนักงาน   สำหรับการสร้างพระภิกษุที่มีคุณภาพทั้งการประพฤติปฏิบัติ ธรรมะ และ ภาษาสำหรับการขยายงานพระพุทธศาสนาไปทั่วโลก   ผู้เข้าโครงการจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอุปสมบทและหน้าที่และกิจกรรมของพระภิกษุในนิกายเถรวาท ศึกษาพระธรรมและปฏิบัติสมาธิภาวนา รวมถึงการฝึกนิสัยและคุณธรรม ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของพระอาจารย์ และพระพี่เลี้ยงตลอดระยะเวลาของโครงการ 

พันธกิจ

ที่พักสงฆ์นานาชาติเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บรรลุภารกิจดังต่อไปนี้

1.จัดการอุปสมบทและฝึกอบรมชาวต่างชาติที่มีความสนใจในชีวิตพระภิกษุและการเรียนรู้พระพุทธศาสนา และชีวิตพระเถรวาท

2.เพื่อฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ถึงวิธีการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

3. เพื่อเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการปฏิบัติธรรมและพัฒนาชีวิตของแต่ละคนเพื่อให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริง

4. เพื่อสร้างพระภิกษุที่มีคุณภาพที่สามารถสอนการทำสมาธิและชีวิตที่มีความสุขสงบให้กับชาวโลก

5.เพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาด้านสันติภาพและการพัฒนามนุษย์อย่างยั่งยืนผ่านหลักการของพระพุทธศาสนา

ชีวิตของพระภิกษุเป็นชีวิตที่เรียบง่าย มีคุณค่ามาก  เป็นต้นแบบของสันติภาพและความสงบ   ผู้ที่ออกบวชและศึกษาธรรมะ  ปฏิบัติสมาธิภาวนา เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตเรียบง่ายและมีความสุขผ่านการฝึกฝนตนตามพระธรรมวินัย  ผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถนำความรู้ในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องและวิธีการปฏิบัติสมาธิเพื่อให้เข้าถึงความสุขภายใน กลับไปสู่ครอบครัว สังคม และประเทศของตน  เมื่อผู้คนหันมาสนใจการปฏิบัติสมาธิภาวนา มีความปรารถนาดี และเมตตาต่อกันและกัน  วันหนึ่งโลกจะมีสันติภาพที่แท้จริงเพราะว่าสันติภาพของโลกจะเกิดขึ้นเมื่อมนุษยชาติได้ประสบกับสันติภาพภายในก่อน

Message us