กิจกรรม

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวงเมตตาเป็นประธานปฐมกฐินและพิธีเปิดป้ายที่พักสงฆ์นานาชาติเชียงใหม่
วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
เมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์พิธีบวชพระนานาชาติ MONK LIFE PROJECT
ที่พักสงฆ์นานาชาติเชียงใหม่ ณ วัดบ้านขุน

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2565 พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
มอบตราตั้งประธานที่พักสงฆ์นานาชาติเชียงใหม่ ให้พระอาจารย์ณรงค์ชัย ฐานชโย,ดร.
และวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ได้มีพิธีฉลองตราตั้ง ณ ที่พักสงฆ์นานาชาติเชียงใหม่

พระพรหมดิลก(เอื้อน หาสธมฺโม ป.ธ.9) วัดสามพระยา
เมตตามาเป็นประธานให้โอวาทในโครงการบวชพระนานาชาติ MONK LIFE PROJECT
ณ ที่พักสงฆ์นานาชาติเชียงใหม่ iMONASTERY วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2566

ตัวอย่าง VDO

พระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เมตตาเยี่ยมที่พักสงฆ์นานาชาติเชียงใหม่
iMONASTERYวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2566

พระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์
เมตตาให้ผู้แทนนำเครื่องอุปโภคบริโภคฯ ถวายให้แก่ที่พักสงฆ์นานาชาติเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566

Message us