Monk Life Project 30 days


Monk Life Project- The 30 days Self-Transformation Program.

“Finding the real purpose of life & discovering your true self.”

“ค้นหาจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของชีวิต & ค้นพบตัวตนของคุณ”

โปรแกรมการบวช 30 จะช่วยหาคำตอบกับแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในเพศสมณะ ที่สำคัญยังสามารถนำไปใช้พัฒนาการฝึกสมาธิได้อย่างถูกวิธีตามหลักพระพุทธศาสนา  การฝึกอบรมผ่านโปรแกรมการบวชนี้ จะจัดขึ้นที่สำนักสงฆ์นานาชาติเชียงใหม่ (iMonastery)  สถานที่ที่ได้รับการออกแบบพิเศษเพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง สำหรับผู้ที่สนใจที่แสวงหาความสุขความสงบในเส้นทางแห่งธรรม สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซด์ https://monklifeproject.com

Message us