ที่พักสงฆ์นานาชาติ เชียงใหม่
(International Forest Monastery)
ในอุปถัมภ์มูลนิธิพลเอกอาทิตย์-พรสรรค์ กำลังเอก

ความเป็นมา

สืบเนื่องจากความศรัทธาที่ตั้งมั่นในพระพุทธศาสนา และความปรารถนาที่จะเห็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปักหลักมั่นคงและขยายออกไปสู่ชาวโลกให้ได้กว้างไกลมากที่สุด คุณพรสรรค์ กำลังเอก ประธานมูลนิธิพลเอกอาทิตย์ – พรสรรค์ กำลังเอก และพระอาจารย์ ประพุทธ พุทธิพโล (พระลูกชาย) ได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการบวชและอบรมพระนานาชาติ จึงได้นิมนต์พระอาจารย์ดร. ณรงค์ชัย ฐานชโย ผู้ที่มีประสบการณ์อบรมพระนานาชาติและทีมงาน  ให้มาช่วยอบรม และพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ ทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เพื่อสร้างพระแท้ที่ยั่งยืนและช่วยขยายงานพระศาสนาในระยะยาวได้จริง แต่การจะยกระดับมาตรฐานการอบรมพระนานาชาติให้มีประสิทธิภาพและได้คุณภาพ นอกจากการมีทีมงานและหลักสูตรที่ดีแล้ว จำเป็นต้องมีสถานที่อบรมที่เหมาะสมกับชาวต่างชาติ ที่มีความเรียบง่าย สงบ ร่มรื่น และ เป็นธรรมชาติ ให้สอดคล้องไปกับหลักสูตรการพัฒนานิสัยและคุณธรรมที่เป็นสากล

มูลนิธิพลเอกอาทิตย์-พรสรรค์ กำลังเอก จึงได้ให้อุปถัมภ์การก่อสร้างศาสนสถาน ที่พักสงฆ์นานาชาติเชียงใหม่ iMonastery แห่งนี้ตั้งแต่ปลายปี 2564 และเปิดใช้งานเมื่อ เดือน มีนาคม 2565 เป็นต้นมา ภายใต้โครงการ Monk Life Project Thailand ให้เป็นที่อบรมพระนานาชาติทั้งระยะสั้นและระยะยาว สามารถรองรับการอบรมพระภิกษุได้พร้อมกัน 50 รูป ประกอบไปด้วย กุฏิธรรมทายาท 36 หลัง, กุฏิพระทีมงาน 14 หลัง, อาคารปฏิบัติธรรม, อาคารสุขพิมาน, หอฉัน, ห้องครัว, ห้องสมุด และ อาคารสำนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในฝ่ายพระภิกษุที่มีคุณภาพ ทั้งความประพฤติ ธรรมะ และภาษา ในการขยายงานพระพุทธศาสนาออกสู่ระดับสากลต่อไป ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการบวชเป็นพระและกิจวัตรต่างๆของพระภิกษุแบบเถรวาท เรียนธรรมะและฝึกสมาธิ ตลอดจนฝึกการพัฒนานิสัยและคุณธรรมด้านต่างๆ ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์ในการดูแลชาวต่างชาติตลอดการอบรม

ที่พักสงฆ์นานาชาติเชียงใหม่ (International Forest Monastery) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้

  1. เพื่อจัดบวชและอบรมให้แก่ชาวต่างชาติที่สนใจออกบวชเพื่อศึกษาคำสอนทางพระพุทธศาสนาและเรียนรู้ชีวิตของพระภิกษุแบบเถรวาท
  2. เพื่ออบรมให้ความรู้กับชาวต่างชาติในการใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง ผ่านหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งระยะสั้นและระยะยาว
  3. เพื่อเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการเข้าถึงความสุขที่แท้จริงของชาวโลก
  4. เพื่อผลิตบุคคลากรพระภิกษุคุณภาพ ในการทำหน้าที่แนะนำสมาธิและการใช้ชีวิตแบบสันติวิธีให้กับชาวโลก
  5. เพื่อเป็นศูนย์วิจัยเกี่ยวกับสันติภาพและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืน โดยใช้หลักธรรมในพระพุทธศาสนา
  6. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่แตง

ชีวิตนักบวชเป็นชีวิตที่เรียบง่าย และทรงคุณค่า เป็นชีวิตต้นแบบของสันติภาพและความสงบ ผู้ที่ออกบวช จะได้ศึกษาธรรมะ ปฏิบัติธรรม ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่เรียบง่าย และมีความสุข ผ่านบทฝึกของพระภิกษุตามพระธรรมวินัย ธรรมทายาทที่ผ่านการอบรมแล้ว จะสามารถนำความรู้ในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและวิธีการปฏิบัติสมาธิเพื่อการเข้าถึงความสุขภายในไปสู่คนในครอบครัว สังคม และประเทศของตน เมื่อผู้คนทั้งหลายหันมาสนใจการทำสมาธิ มีจิตเมตตาปรารถนาดีต่อกัน สักวันหนึ่งโลกใบนี้ก็จะพบกับสันติภาพที่แท้จริงได้ เพราะสันติภาพภายนอกจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์ทุกคนมีสันติภาพภายในก่อนเท่านั้น

โครงการชีวิตสมณะ  (Monk Life Project)

รุ่นเดือน ปีจำนวนจำนวนประเทศอยู่ต่อหลังจบยังบวชอยู่
0ธันวาคม 2564752
1มีนาคม 256510732
2พฤษภาคม 2565441
3กรกฎาคม 25658611
4กันยายน 2656542
5พฤศจิกายน 256520961
6มีนาคม 25668521
7พฤษภาคม 256610711
8กรกฎาคม 2566191133
9กันยายน 256633
10พฤศจิกายน  256697
Total10331199

โครงการชีวิตสมณะ  (Monk Life Project)

ประเทศจำนวน
ไทย23
สหรัฐอเมริกา12
สิงคโปร์9
อังกฤษ8
เนเธอร์แลนด์6
มาเลเซีย5
ออสเตรเลีย4
แคนาดา3
เยอรมัน3
นอร์เวย์3
โปรตุเกส3
ประเทศจำนวน
ฝรั่งเศส2
กัมพูชา2
เนปาล2
สวีเดน2
เบลเยี่ยม1
โคลอมเบีย1
อินเดีย1
อินโดนีเซีย1
อิสราเอล1
อิตาลี1
ประเทศจำนวน
ญี่ปุ่น1
ลักเซมเบอร์ก1
นิวซีแลนด์1
โปแลนด์1
รัสเซีย1
สเปน1
สวิสเซอร์แลนด์1
ไต้หวัน1
เทอร์เคีย1
ยูเครน1
Facebook: Imonastery Thailand
YouTube: @imonastery
Line official @imonastery

สอบถามการสมัครบวชพระนานาชาติได้ที่
โทร 08 2411 6633
เวปไซต์ www.monklifeproject.com
www.imonastery.com

Message us